Hopp til innhold
Caser

Optimaliserer fartøysytelsen og reduserer klimagassutslipp

Jotun

Tilvekst av alger og andre marine organismer på skipsskrog er en viktig og global klimautfordring. Ved å benytte HullKeeper og riktige produkter fra Jotun, kan kunder redusere betydelige mengder utslipp og samtidig redusere kostnader i drivstoff. Sammen med Jotun har vi utviklet en nettbasert applikasjon hvor skipsoperatører får oversikt over skrogets tilstand og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Utfordring

Containere på fraktskip

Det er flere utfordringer med en slik opphopning av marine organismer.

Det ene aspektet er at opphopningen av mikroorganismer, bløtdyr, krepsdyr og rur fører til friksjon som igjen fører til redusert fartøyshastighet. Dette gir igjen økt drivstofforbruk og driftskostnader, noe som har både økonomiske og miljømessige konsekvenser. Over lengre tid vil det også føre til korrosjon av skroget.

En annen viktig utfordring er forflytningen av organismer som lever på skroget til nye økosystemer hvor de ikke naturlig hører hjemme. Disse vil da kunne spre og etablere seg innenfor dette nye økosystemet og fortrenge lokale arter.

Tilvekst på skipsskrog påvirkes av en rekke faktorer:

  • Skrogets maling og belegg
  • Skrogets design og konstruksjon
  • Skipets operasjonsprofil: hastighet
  • Tid brukt i havn eller oppankret, og lokasjon hvor skipet er ankret opp
  • Frekvens og rutiner for rengjøring av skrog og tørrdokking
  • Vedlikeholdsrutiner, fartøyets alder og tilstanden til skipets AFS-system
  • Hvilke ruter som benyttes
""
Foto: Jotun.com

Løsning

Sammen med Jotun har vi laget en nettbasert applikasjon som beregner risikoen når begroingen når et satt terskelnivå og det bør vurderes å iverksette tiltak. Algoritmen kombinerer informasjon som blant annet malingsprodukter på skroget, utført vedlikehold, handelsrevisjonsperioder, AIS-data (Automatic Identification System) og oseanografiske parametre.

Tjenesten gir også dynamisk rapportering om begroingstrykk og overvåking av de mange variablene som påvirker skrogytelse. I tillegg inneholder HullKeeper-applikasjonen gode løsninger for dokumenthåndtering og et omfattende system for skip- og flåteadministrasjon.

Denne tilpassede overvåkningen av skrogytelse og begroingstrykk brukes gjerne av skipseiere eller skipsoperatører for å optimalisere drivstofforbruket og sette i gang forebyggende tiltak for vedlikehold og operative valg til sjøs.

Monitoreringsrapport for Jotun HullKeeper
Foto: Jotun
Take hull control with HullKeeper
Foto: Jotun.com

Leveransen

Løsningen er utviklet av et tverrfaglig produktteam sammensatt av fagfolk fra Jotun og NoA Ignite. Vårt bidrag inkluderer produkteier, scrum master, arkitekter, utviklere, designere, testleder og dataingeniører.

Applikasjonen er bygget på Microsoft Azure-infrastruktur, med et frontend-lag basert på .NET Episerver/Optimizely publiseringsplattform. Leveransen inkluderte implementering av ulike generelt tilgjengelige Azure-komponenter som B2B, AD, Application Gateway og API Management.

I tillegg har vi satt opp Azure App Services, Azure Keyvault og SQL Server Database, supplert med integrasjoner mot Microsoft SharePoint og Power BI.

Migrering og onboarding av kunder ble utført gjennom nøye planlegging og tett kundekommunikasjon. Dette gjorde det mulig å gjennomføre raske og gradvise forbedringer av tjenesten basert på tilbakemeldinger.

Reduksjonspotensialet ved å opprettholde rene skrog kan tilsvare så mye som 83 millioner tonn CO2 og ytterligere 2 millioner tonn andre drivhusgasser.

Jotun

""
Foto: Jotun.com

Resultat

Den største fordelen med løsningen er at den hjelper kunder å holde drivstoffkostnadene under kontroll. Brukt aktivt, kan tjenesten også redusere vedlikehold, antall inspeksjoner og behov for rengjøring av undervannsskrog, noe som sparer både kostnader og tid.

Et annet viktig resultat er at det reduserte drivstofforbruket har en betydelig effekt på klimagassutslipp og redusering av fartøyets miljøfotavtrykk. Det er beregnet at omtrent 9% av utslippene fra internasjonal skipsfart er direkte knyttet til effekten av biobegroing. Reduksjonspotensialet ved å opprettholde rene skrog kan tilsvare så mye som 83 millioner tonn CO2 og ytterligere 2 millioner tonn andre drivhusgasser.

Ikke minst gir den forbedrede innsikten og risikostyring økt konkurranseevne for kunder av Jotun HullKeeper ved at operatørene kan iverksette korrigerende tiltak og planlagte handlinger med mål om å forbedre ytelsen.

Har du et problem som skal løses?

Kontakt oss